I de to tidligere blogginnleggene «Organisasjoner for fortid, nåtid og fremtid» og «Organisering for fremtiden: Blågrønne (teal) organisasjoner» har vi skrevet om boken «Reinventing organizations» av Frederic Laloux. I denne bloggen gjør vi en analyse av ulike strategiske praksiser disse organisasjonene har funnet frem til, helt uavhengig av hverandre:

  • Strategi
  • Innovasjon og produktutvikling
  • Salg og markedsføring
  • Innkjøp og investeringer
  • Budsjettering og kontroll
  • Miljøstyring og sosial ansvarlighet
  • Endringsledelse
  • Kriseledelse

 

Strategi

I organisasjonene basert på selvledelse er all informasjon tilgjengelig for alle medarbeidere, og alle  har myndighet til å planlegge, beslutte og iverksette strategier. Medarbeiderne er «sensorer» og enhver medarbeider kan være en «kanal» for organisasjonens hensikt. Resultatet er at strategiarbeid blir en organisk prosess kjennetegnet av praktiske løsninger og raske iterasjoner – og ikke en øvelse for de få som oppsummeres i et dokument for forankring.

At alle medarbeidere har myndighet til å beslutte og iverksette også strategier, er en praksis som ivaretar integritet og respekt i organisasjonen og er dermed balansert i forhold til jeg//du. At alle medarbeidere har tilgang til all informasjon og rolle som «sensor» optimerer informasjonstilgang og –flyt i organisasjonen.

Innovasjon og produktutvikling

Organisasjonene lytter til seg selv og utvikler produkter og tjenester som de er oppriktig stolt av, som fyller ekte behov i verden og som de er unikt i stand til å levere. Organisasjonen lytter til sin hensikt for å utvikle sine tilbud, og det er mindre trykk på kundeundersøkelser og fokusgrupper. Enhver medarbeider kan initiere innovasjons- og produktutvikling, og alle deler praksiserfaringer og ny innsikt.

Indre//ytre forteller om hvorvidt informasjon har opprinnelse internt fra organisasjonen eller eksternt. Organisasjonene stoler altså i hovedsak på indre informasjon når de utvikler sine produkter og tjenester.

Salg og markedsføring

Markedsføringen er basert på organisasjonens hensikt og har formen «Dette er vårt tilbud. For øyeblikket er dette det beste vi kan tilby. Vi håper at du liker det.» I likhet med i sin innovasjon og produktutvikling lytter disse organisasjonene til det indre snarere enn til støyen fra verden rundt.

Organisasjonene gir lite oppmerksomhet til konkurranse i sine markedsføringsbudskap, og organisasjonene investerer lite i salg og markedsføring.

Som kommunikolog er det spennende at til og med salg- og markedsføringsprosessene har en hovedvekt på indre informasjon fra organisasjonen.

Innkjøp og investeringer

I de blågrønne organisasjonene gjelder samme prinsipp for innkjøp og investeringer som for alle andre beslutninger: Alle har myndighet til å beslutte, iht en rådgivningsprosess, og den som beslutter eier beslutningen.

Å gi alle medarbeidere i en organisasjon full tillit og myndighet til å fatte beslutninger ivaretar integritet og respekt, og dermed jeg//du-sortering i organisasjonen.

Budsjettering og kontroll

Organisasjonene har et minimum av prosesser for budsjettering og kontroll. Budsjetter er typisk forbeholdt større investeringer eller oppkjøp, og de blir utarbeidet i henhold til en rådgivningsprosess.  Alle i organisasjonen er «sensorer» som sørger for at organisasjonen responderer på tilstanden i nået snarere enn å prøve å kontrollere tilstanden gjennom budsjettering. Teal-organisasjonene mener at budsjetter er til hinder for informasjonsinnhenting og respons i nået, altså til hinder for fleksibilitet. Det finnes ingen «top-down»-mål som skal brytes ned og sendes ut i organisasjonen. Organisasjonene har sluppet ønsket om å kontrollere og prediktere, og har heller oppmerksomhet på å fange opp og respondere på nåtilstand, og korrigere raskt.

Organisasjonene har altså en hovedoppmerksomhet på informasjon fra nåtid og mindre på fortid og fremtid.

Miljøstyring og sosial ansvarlighet

Organisasjonene har typisk prinsipper som bærekraftighet, nullutslipp, null toksisitet, null påvirkning på økosystemene og sosial ansvarlighet. De setter verdier og bærekraft før kortsiktig profitt. Prinsippene kommer fra integriteten til den enkelte medarbeider og organisasjonen som helhet, og alle er ansvarlige.

Prinsipper om bærekraftighet, nullutslipp osv handler om jeg//du-balanse mellom dagens og fremtidige generasjoner. Sosial ansvarlighet handler om jeg//du-balanse mellom organisasjonen og dens omgivelser.

Endringsledelse

I de blågrønne organisasjonene er endring er en naturlig, organisk, kontinuerlig prosess der medarbeiderne har frihet til å agere når de oppfatter behov for endring.

Alt i alt

Nivået på respekt og integritet, jeg//du-sortering og –balanse, i de blågrønne organisasjonene er langt over de tidligere organisasjonene menneskene har formet. De to andre hovedforskjellene mellom     de blågrønne og tidligere organisasjonene er vektleggingen av informasjon internt fra organisasjonen og fra nåtid. Informasjonsdeling og –flyt, og at alle medarbeidere er «sensorer» og «kanaler» for organisasjonen og dens hensikt, er også ulikt funksjonsnivå i tidligere organisasjonsformer.

I neste blogg vil vi se nærmere på de operative prosessene i blågrønne organisasjoner.

Ønsker du verktøy for å heve funksjonsnivået i din organisasjon i retning av blågrønne organisasjoner? Sjekk nettkurs med lederverktøy